Privacyverklaring

De Zelfmakerij houdt, om de zorg voor je zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van jouw administratieve gegevens en de geleverde zorg.

Op deze registraties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze AVG bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënten. Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in onderstaand reglement.

Toegang tot het cliëntdossier

Alleen de werknemers van De Zelfmakerij hebben toegang tot een cliëntdossier dat door De Zelfmakerij wordt samengesteld. Medewerkers van De Zelfmakerij hebben allen een geheimhoudingsplicht. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de cliëntwerknemer worden in het cliëntdossier opgeslagen. Personen die van de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’, mogen het cliëntdossier inzien.

Gegevens van de cliëntwerknemer worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliëntwerknemer of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘Toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Bewaartermijnen

Nadat de cliëntwerknemer begeleid is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven geautoriseerde medewerker deze gegevens in kan zien. De bewaartermijn is vijftien (15) jaar na de laatste wijziging in het dossier. Fiscale gegevens (omtrent betalingen) worden zeven (7) jaar bewaard.

Rechten van de cliëntwerknemer

De cliëntwerknemer c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over de cliëntwerknemer zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de cliëntwerknemer of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken deze te wijzigen.

Cliëntwerknemer en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben:

  • Het recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen (artikel 20 AVG),
  • Het recht op vergetelheid: verwijdering van (alle) gegevens dossier en het recht om ‘vergeten’ te worden (artikel 17 AVG)
  • * Het recht op inzage in het dossier, en het recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 AVG),
  • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken (voor meer informatie over situaties en criteria verwijzen wij je naar de Autoriteitpersoonsgegevens.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Tenslotte hebben cliëntwerknemers recht op duidelijke informatie over wat wij met jouw persoonsgegevens doen.

Wanneer je gebruik wilt maken van een van (een van) bovengenoemde rechten, dan kan je hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met je het ‘Formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in, omdat wij vast willen leggen van welk recht je gebruik maakt en wat de acties zijn geweest.

Verwerking van gegevens

Betrokken instanties en ketenpartners waar De Zelfmakerij gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Je mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Wanneer je van mening bent dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, kan je dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.

Betrokken instanties en ketenpartners waar De Zelfmakerij gegevens mee uitwisselt zijn opgenomen in een register. Je mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens is er met alle partijen waar vertrouwelijke (persoons) gegevens mee wordt uitgewisseld een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Wanneer je van mening bent dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, kan je dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.

[naar boven]